-Reset+

Capitol 105

1 Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
2 Cîntaţi, cîntaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
3 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfînt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4 Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!
5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe cari le -a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,
6 sămînţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!
7 Domnul este Dumnezeul nostru: Judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pămîntul.
8 El Îşi aduce aminte totdeauna de legămîntul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
9 de legămîntul, pe care l -a încheiat cu Avraam, şi de jurămîntul, pe care l -a făcut lui Issac;
10 El l -a făcut lege pentru Iacov, legămînt vecinic pentru Israel,
11 zicînd: ,,Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire, care v'a căzut la sorţ.``
12 Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini în ţară;
13 mergeau dela un neam la altul, şi de la o împărăţie la un alt popor;
14 dar n'a dat voie nimănui să -i asuprească, şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.
15 ,,Nu vă atingeţi de unşii Mei, -a zis El-şi nu faceţi rău proorocilor Mei!``
16 A chemat foametea asupra ţării, şi a tăiat orice mijloc de trai.
17 Le -a trimes înainte pe un om; Iosif a fost vîndut ca rob.
18 I-au strîns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,
19 pînă la vremea cînd s'a întîmplat ce vestise el, şi pînă cînd l -a încercat Cuvîntul Domnului.
20 Atunci împăratul a trimes să -i scoată lanţurile, şi stăpînitorul popoarelor l -a izbăvit.
21 L -a pus domn peste casa lui, şi dregătorul tuturor averilor lui,
22 ca să lege după plac pe domnitorii lui, şi să înveţe pe bătrînii lui înţelepciunea.
23 Atunci Israel a venit în Egipt, şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.
24 Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult, şi l -a făcut mai puternic decît protivnicii lui.
25 Acestora le -a schimbat inima, pînă acolo că au urît pe poporul Lui, şi s'au purtat mişeleşte cu robii Săi.
26 A trimes pe robul Său Moise, şi pe Aaron, pe care -l alesese.
27 Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în ţara lui Ham.
28 A trimes întunerec şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la Cuvîntul Lui.
29 Le -a prefăcut apele în sînge, şi a făcut să le piară toţi peştii.
30 Ţara lor a forfotit de broaşte, pînă în odăile împăraţilor lor.
31 El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.
32 În loc de ploaie le -a dat grindină, şi flăcări de foc în ţara lor.
33 Le -a bătut viile şi smochinii, şi a sfărîmat copacii din ţinutul lor.
34 El a zis, şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,
35 cari au mîncat toată iarba din ţară, şi au mistuit roadele de pe cîmpiile lor.
36 A lovit pe toţi întîii născuţi din ţara lor, toată pîrga puterii lor.
37 A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n'a şovăit dintre seminţiile Lui.
38 Egiptenii s'au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.
39 A întins un nor, ca să -i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.
40 La cererea lor, a trimes prepeliţe, şi i -a săturat cu pîne din cer.
41 A deschis stînca, şi au curs ape, cari s-au vărsat ca un rîu în locurile uscate.
42 Căci Şi -a adus aminte de Cuvîntul Lui cel sfînt, şi de robul Său Avraam.
43 A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
44 Le -a dat pămînturile neamurilor, şi au pus stăpînire pe rodul muncii popoarelor,
45 ca să păzească poruncile Lui, şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!