A inviat

"Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici ci a înviat" Mulţi oameni cu renume au fost dar nu mai sunt Hristos trăieşte şi astăzi Satana nu L-a putut opri să vină în lumea noastră Irod cel Mare nu L-a putut omorî Moartea nu L-a putut distruge Mormântul nu L-a putut ţinea A biruit moartea, a înviat după cum spun Scripturile Principiile fundamentale ale credinţei noastre sunt incluse în mărturia apstolilor şi profeţilor cu privire la Isus Hristos; Că El a venit din cer de la Tatăl, a murit, a fost îngropat, a înviat a treia zi cum spun Scripturile, şi după patuzeci de zile a fost înălţat la cer. Credincioşii din lumea întreagă recunosc că învierea Lui Isus reprezintă piatra de temelie a credinţei lor. Pavel le scria Corintenilor, “Şi dacă n-a înviat Hristos atunci propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră.” 1 Corinteni 15:14 Dacă Hristos a înviat din morţi, putem fi siguri că există Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă nu a înviat Hristos din morţi, atunci zadarnică este credinţa şi toată truda noastră. Necredincioşii îşi concetreză atacurile asupra învierii Lui Isus fiindcă aici este esenţa creştinismului. Învierea Lui Isus a fost foarte bine verificată din punct de vedere istoric, la fel şi moartea Lui. A murit printr-o execuţie publică pe o cruce. Conducătorii de atunci au spus că a fost omorât din cauza unei hule, dar El a murit pentru păcatele nostre. “Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” Isaia 53:4-5 Fiindcă Isus vorbise public, că după trei zile va învia din morţi, a fost pusă la mormânt o strajă romană drept santinelă, declarându-se astfel mormântul proprietate romană. În ciuda tuturor acestor precauţii, dupa trei zile trupul Lui Isus nu mai era în mormânt. Piatra care bloca intrarea mormântului a fost dată la o parte. Doar ştergarul care a fost pus pe capul Domnului şi fâşiile de pânză în care fusese înfăşurat trupul Lui au mai rămas în mormânt. Explicaţia autorităţilor în ceea ce priveşte mormântul gol a fost următoarea: “Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani şi le-au zis: ‘Spuneţi aşa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.’ Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.’ Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.” Matei 28:11-15 Ce ne motivează să credem că Isus Hristos a înviat? “Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos”. Galateni 1:11-12 “V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie.” 1 Corinteni 15:3-8 “Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.” 1 Corinteni 15:20-23 Mormântul gol Dacă ucenici I-ar fi luat trupul, aşa cum declarau autorităţile din acea vreme, niciodată ucenicii nu şi-ar fi putut sacrifica vieţile şi tot ce aveau de dragul unei minciuni. Dacă Isus nu ar fi înviat, deznădejdea care i-a cuprins pe ucenici niciodată nu s-ar fi transformat în bucurie, curaj şi speranţă. Învierea Lui Isus le-a dat ucenicilor curaj să depună mărturie despre Domnul lor în pofida celor mai aprige persecuţii. Învierea Lui Isus a făcut posibilă prezenţa Duhului Sfânt în inima cedincioşilor. Învierea Lui Isus este cel mai mare eveniment din istoria omenirii. Fără învierea Lui Isus, omenirea ar fi fost fară sperantă în faţa morţii, iar credinţa în Dumnezeu ar fi fost zadarnică. “Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: ‘Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.’” Apocalipsa 1:17-18 “Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” Romani 10:9 Sărbătoarea învieri Lui Isus să vă aducă multă pace, bunătate, căldură sufletească, bucurie şi speranţă. Da Eu vin curând; Amin! Vino Doamne Isuse! Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi toţi!

Visit Us

4050 Manzanita Ave

Carmichael, CA 95608

Elim Trinity Church

(916) 454-4738

Hours

Sunday 6:00 pm – 8:00 pm
Wednesday 7:00 pm - 8:30 pm